Algemene voorwaarden


Omvang Contract en geldigheidsduur

Voor de relatie tussen SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) en de klant / gebruiker, gelden uitsluitend de volgende voorwaarden.

Contract

Contracten worden altijd, tenzij anders vermeld op de rekening en in het eventuele contract, aangegaan voor de duur van één jaar, en kunnen dan ook tussentijds niet opgezegd worden. Dit omdat SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) anders geen correcte SEO kan uitvoeren, met blijvend resultaat.

Het contract omvat de in het contract en in de rekening vermelde onderdelen.

Begindatum is altijd de datum van ontvangst (eerste) betaling, en zal één jaar nadien eindigen. Daarbij is geen sprake van automatische verlenging.

Slechts als de betreffende klant uitdrukkelijk, en schriftelijk of per email aangeeft, te willen verlengen, wordt het betreffende contract op de einddatum (1 jaar na begindatum) stopgezet.

Het contract is slechts geldig, als beide partijen het contract hebben ondertekend.

Kosten Presentatie en Opstartkosten
Er zijn geen opstartkosten aan de werkzaamheden van SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) verbonden.

De kosten voor de afgenomen werkzaamheden worden één keer per maand, of één keer per jaar, per vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst factuur en zonder enige aftrek van vergoedingen te worden betaald. Bij achterwege blijven van de betaling, worden wettelijke maan- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij niet tijdig betalen is SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) gerechtigd de bedrijfspresentatie van de site(s) van SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) de eventueel reeds verrichte werkzaamheden te verwijderen, c.q. terug te draaien. In dit geval vervalt de betalingsverplichting niet. Als alsnog de faktuur voldaan wordt, worden de werkzaamheden opnieuw geplaatst c.q. verricht. Alle prijzen zijn exclusief eventuele (Oostenrijkse) BTW.

Bij het uitblijven van de maandelijkse of andere deelbetalingen die langer uitblijven dan 7 dagen na de in de factuur genoemde data, is SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) gerechtigd de deelbetaling om te zetten in een betaling ineens van de resterende bedragen. Eventueel met in achtname van eventuele korting.

Prijzen, belastingen en kosten

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€) exklusief (Oostenrijkse) BTW. Mocht uw bedrijf zich buiten Oostenrijk bevinden, kan onder bepaalde Europese voorwaarden afgeweken worden van deze regel, en kan de prijs zonder enige BTW in rekening worden gebracht. Alle prijzen, kosten en belastingen worden op grond van de regelgeving en wetten in Oostenrijk berekend.

Copyright

De inhoud op SEOopmaat.nl zijn beschermd door auteursrecht. Ongeoorloofd gebruik of reproductie zal strafrechtelijk en burgerrechtelijk worden vervolgd. Alle opvraagbare gegevens, foto’s, afbeeldingen en informatie worden alleen gebruikt voor informatieve doeleinden en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) en eventuele partners worden gekopieerd , al dan niet geheel of gedeelteijk. Elke vorm van kopieën of gedeeltelijk hergebruik op vreemde sites, magazines en dergelijke zal een vordering op schadevergoeding tot gevolg hebben volgens Oostenrijks recht. Het gebruik van tekst(en), foto’s, afbeeldingen en gegevens kan alleen worden gedaan na overleg met SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) en een schriftelijke bevestiging van een akkoord door SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens).

Aansprakelijkheid

SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van alle vermelde gegevens en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de vermelde gegevens. De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten. Compensatie voor gevolgschade en schade aan eigendommen, niet bereikte verbeteringen in zoekmachines als Google en Bing, enz., verlies van rente en schade als gevolg van aanspraken van derden tegen de opdrachtnemer zijn in ieder geval uitgesloten.

Omdat SEO geen vaste richtlijnen heeft, en zoekmachines met grote regelmaat veranderingen in hun algorithmes doorvoeren, is SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) op geen enkele wijze verantwoordelijk voor niet bereikte doelen, posities in zoekmachines, en soortgelijke opdrachten.

Gekozen Rechtszetel

Om alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van een geschil over het al dan niet bestaan van de overeenkomst, geldt zonder acht te slaan op de omvang van de vordering uitsluitend het veantwoordelijke gerecht van de informatie processor. De rechtszetel is daarbij Sautens / Imst en Innsbruck. Het staat SEOopmaat.nl (Werbeagentur Hengstmengel – Sautens) vrij als rechtszetel een andere plaats en rechtbank te kiezen. Er geldt alleen het Oostenrijkse Recht.

Overige Bepalingen

Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, dan worden daarmee de overige voorwaarden van dit contract niet aangetast.